Ochrana osobních údajů 

Společnost THIRD SOLUTION s.r.o., se sídlem 1. května 78/180, Ostrava – Polanka n. Odrou, 725 25, IČ: 06239641 jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) sděluje svým klientům základní pravidla pro nakládání s osobními údaji, jež jsou v souladu s platnými zákony České republiky dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

1. Zpracování osobních údajů

Společnost THIRD SOLUTION zpracovává tyto osobní údaje poskytnuté kupujícím: jméno a příjmení, tituly, název společnosti, IČ, DIČ, bydliště či místo podnikání, dodací adresu, e-mail, telefonní číslo, způsob platby a bankovní údaje, druh a číslo osobního dokladu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

2. Doba zpracování údajů

Kupující uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky prostřednictvím e-mailu nebo internetového obchodu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to zejména po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu promlčecí lhůty nebo až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícím s tímto zpracováním.

3. Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřen smluvní vztah. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním elektronicky na email: info@superfoil.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zdroje zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, účetní firma, přepravce, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu, jeho plnění, pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů a pro své marketingové aktivity.

6. Způsob ochrany osobních údajů

Dodržujeme přísná bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, tj. před neoprávněným nakládáním s nimi nebo jejich poškozením, ztrátou či zničením. Osobní údaje jsou pod stálou právní, fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou.

7. Poskytování osobních údajů

Společnost primárně zpracovává osobní údaje svými zaměstnanci. Osobní údaje neprodáváme, ani neposky- tujeme třetím osobám pro jejich marketingové účely. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Osobní údaje mohou být poskytnuty správním orgánům dle obecně závazných předpisů (např. policii).

8. Právo kupujícího

Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva: právo na informace o prováděném zpracování, právo přístupu ke svým zpracovaným osobním údajům, právo na jejich opravu, právo vznést námitku proti zpracování, právo vzít souhlas kdykoliv zpět, právo žádat po nás výmaz těchto osobních údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Další informace

Pokud máte zájem o další informace nebo máte připomínky k našim GDPR, můžete nám poslat e-mail. Tyto GDPR může společnost THIRD SOLUTION kdykoli změnit. V takovém případě bude nová verze umístěna na našich webových stránkách a její kopii lze na požádání získat i písemnou formou.