OBCHODÉ PODMIENKY

1. Základné ustanovenia

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava právnych vzťahov medzi spoločnosťou THIRD SOLUTION s.r.o., IČO: 06239641, DIČ: CZ06239641 so sídlom 1. mája 78/180, 725 25 Ostrava - Polanka n. Odrou, vedenej na Krajskom súde v Ostrave spis. značka C 71203 (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej kupujúci (ďalej len "kupujúci").

Ďalšie informácie o THIRD SOLUTION sú uvedené na webovej stránke https www.superfoil.cz

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s THIRD SOLUTION, alebo s ňou inak koná.

Podnikateľ je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo iným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná oi. Na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.

Predmet kúpy - Izolačné fólie SuperFOIL - sortiment izolačných fólií poskytujúcich ochranu pred všetkými typmi prenosu tepla, tj. Izolácie vedením, prúdením a sálaním, a doplnkového sortimentu.

Obchodné miesto:

a) prevádzka predávajúceho, v ktorej sa realizuje uzavretie kúpnej zmluvy a výdaj tovaru. Pri tovare dodaného kupujúcemu na základe jeho požiadavky na ním stanovenú adresu, je miestom uskutočnení obchodu adresa kupujúceho uvedená v objednávke či kúpnej zmluve ako dodacia adresa. Adresa prevádzky predávajúceho: THIRD SOLUTION s.r.o., IČO prevádzkarne: 1013175654, Keramická 703/31, 711 00, Ostrava - Hrušov.

b) internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke www.izolace-superfoil.cz

1.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy / objednávky uskutočnené medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane všetkých v tejto súvislosti poskytovaných služieb.

1.2. Ustanovenia obsiahnuté v písomnej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

1.3. Práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim neupravené týmito obchodnými podmienkami, ani písomnou zmluvou sa riadia zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník").

1.4. Tieto obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu s predávajúcim, teda od okamihu, kedy je medzi predávajúcim a kupujúcim urobené akékoľvek právne konanie, ktorého obsahom je prejav vôle spočívajúci v kúpe a predaji izolačných fólií SuperFOIL a doplnkového sortimentu.

1.5. Kupujúci prijíma a uznáva tieto obchodné podmienky ako záväzné. Kupujúci výslovne prehlasuje, že bol s týmito obchodnými podmienkami oboznámený už v dobe pred vstupom do právneho vzťahu s kupujúcim a s týmito obchodnými podmienkami súhlasí. Obchodné podmienky sú vyvesené a k dispozícii v prevádzke predávajúceho, na webových stránkach www.superfoil.cz a internetovom obchode www.izolace-superfoil.cz.

1.6. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. PREDMET KÚPA

2.1. Predmetom kúpy sortiment izolačných fólií SuperFOIL a ich príslušenstva v rozsahu, ktorý je predávajúcim kupujúcemu ponúkaný ku kúpe v rámci podnikateľskej činnosti predávajúceho. Vo všetkých prípadoch sa za predmet kúpy považuje individuálny výrobok zo sortimentu, ktorý je výslovne uvedený v objednávke a následne potom na predajnom doklade vystavenom kupujúcemu.

2.2. Informácie o sortimente izolačných fólií SuperFOIL, ktorý je predávajúcim ponúkaný na predaj, sú k dispozícii v obchodnom mieste predávajúceho, na internetovej stránke www.superfoil.cz a internetovom obchode www.izolace-superfoil.cz.

2.3. Informácie o dostupnosti konkrétneho výrobku zo sortimentu, informácie o dodacích lehotách, informácie o cenách, popis tovaru, technická špecifikácia a inštalačné pokyny sú k dispozícii v obchodnom mieste. Informácie o cenách, dodacích lehotách a technickej špecifikácii sú nezáväzného charakteru.

2.4. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého ním ponúkaného sortimentu.

3. CENA TOVARU

3.1. Ceny ponúkaného tovaru sú stanovené vždy bez DPH. K cene bude predávajúci pripočítavať daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia považujú zmluvné strany každú čiastočnú dodávku tovaru, ktorú predávajúci dodá kupujúcemu na základe objednávky.

3.2. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line obchode, e-shopu www.izolace-superfoil.cz sú platné ceny, uvedené v slovenských korunách (Sk) bez DPH aj s DPH.

3.3. Tovar predávaný kupujúcemu na základe objednávky kupujúceho bude predávajúcim predaný kupujúcemu za aktuálne platné veľkoobchodné ceny ponížených o prípadný dohodnutý rabat, ak bude medzi predávajúci ím a kupujúcim dohodnutý.

3.4. Pokiaľ má kupujúci s predávajúcim dohodnuté trvalo odchylné ceny na jednotlivé tovary, bude objednaný tovar fakturovaný za tieto individuálne ceny za predpokladu, že množstvo uvedené v objednávke zodpovedá aspoň minimálnemu požadovanému množstvo dojednanému pre konkrétnu individuálnu cenu.

3.5. V kúpnej cene nie sú zahrnuté prepravné a manipulačné náklady, ak je miestom dodania predmetu kúpy miesto odlišné od obchodného miesta. Náklady na dopravu a dobierku sú kalkulované podľa platného cenníka prepravnej služby zmluvne.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. THIRD SOLUTION si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu iba vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

4.2. THIRD SOLUTION akceptuje tieto platobné podmienky:

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:

a) na zálohovú faktúru s termínovanú splatnosťou. V tomto prípade bude tovar kupujúcemu dodaný až po tom, keď suma zodpovedajúca kúpnej cene za predmet kúpy, suma prípadných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu kúpy a suma dane z pridanej hodnoty, budú pripísané na bankový účet predávajúceho.

b) na faktúru s termínovanú splatnosťou. Právo na tento spôsob úhrady zakladá iba uzavretie rámcovej kúpnej zmluvy alebo individuálnej písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

c) dobierkou. Tovar bude zaslaný na dobierku, celú sumu vyberie od spotrebiteľa doručovateľ pri prevzatí na určenej adrese kupujúcim.

4.3 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve THIRD SOLUTION, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

4.4 Vrátenie peňazí. Ak odstúpi kupujúci od uzatvorenej zmluvy s THIRD SOLUTION, alebo ak budú kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, vráti THIRD SOLUTION kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré na základe zmluvy (objednávky) prijala, rovnakým spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie finančných prostriedkov.

5. OBJEDNÁVKA A Uzatvorenie kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci môže urobiť voči predávajúcemu objednávku predmetu kúpy a služieb súvisiacich s dodaním predmetu kúpy buď

a) osobne v obchodnom mieste predávajúceho. Ak bude kupujúceho zastupovať pri podaní objednávky zástupca, je povinný sa preukázať platnou a účinnou plnou mocou či iným dokladom, z ktorého vyplynie právo zástupcu konať za zastúpeného kupujúceho. Kupujúci je oprávnený v pochybnostiach preveriť u kupujúceho, či je konkrétna osoba skutočne oprávnená za neho konať.

b) prostredníctvom emailovej komunikácie na emailovú adresu predávajúceho: obchod@thirdsolution.eu Ak je objednávka uskutočnená prostredníctvom emailovej komunikácie, musí byť v tejto uvedené označenie kupujúceho. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo ak koná za kupujúceho zástupcu, musí byť uvedené označenie konkrétnej osoby, ktorá za kupujúceho koná. Obligatórnu súčasťou objednávky prostredníctvom emailu je uvedenie názvu kupujúceho, uvedenie obchodné firmy, sídla, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, mená a funkcie osoby, ktorá urobila objednávku a platné telefonické spojenie na kupujúceho. K objednávke, ktorá neobsahuje tieto náležitosti, nebude prihliadať.

c) prostredníctvom e-shopu na internetovej adrese www.izolace-superfoil.cz po vyplnení všetkých povinných údajov.

5.2. V prípade objednávky urobené osobne je kúpna zmluva uzatvorená fyzickým prevzatím predmetu kúpy kupujúcim od predávajúceho. V prípade objednávky urobené cestou emailovej komunikácie je kúpna zmluva uzatvorená momentom, kedy bude predávajúcim v plnom rozsahu akceptovaná a potvrdená objednávka kupujúceho. Pozn .: Elektronické objednávky je nutné pre presnosť vždy činiť tak, že ak nemôžeme napr. Dodať určité množstvo alebo bude dlhšia dodacia lehota, je nevyhnutné, aby kupujúci urobil objednávku novú - podľa našich pokynov a my mu potom túto objednávku potvrdíme (akceptujeme).

5.3. Prevzatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, akceptovanie elektronicky vykonanej objednávky kupujúceho predávajúcim majú účinky uznanie a uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok, pričom kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súčasne vyslovuje súhlas s platnými obchodnými podmienkami v znení k okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1. V prípade osobného odberu je predmet kúpy dodaný kupujúcemu v obchodnom mieste predávajúceho a to v priebehu prevádzkovej doby obchodného miesta.

6.2. Tovar predávajúcim odvezené na základe prijatej objednávky od kupujúceho a pripravené k odberu bude predávajúcim vydané len kupujúcemu alebo je oprávnená osobám alebo osobám, ktoré kupujúci v objednávke výslovne uviedol ako osoby oprávnené k prevzatiu predmetu kúpy. Iným osobám nebude predmet kúpy vydaný. Predávajúci je oprávnený požadovať od osoby preberajúcej predmet kúpy doklad totožnosti s fotografiou.

6.3. Po prevzatí tovaru, kupujúci alebo ním poverený zástupca svojím podpisom na dodacom liste potvrdí bezchybnosť a kompletnosť predávajúcim dodaného predmetu kúpy. K podpisu uvedie aj čitateľný prepis svojho mena. Ak odmietne kupujúci alebo ním poverená osoba uviesť svoje meno a podpis na dodací list, predmet kúpy kupujúcemu nemusí byť vydaný a predávajúci má právo odmietnuť fyzický výdaj predmetu kúpy.

6.4. V prípade požiadavky na dodanie tovaru na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho, ktorá je odlišné od obchodného miesta predávajúceho, je tovar predávajúcim dodaný v súlade s prepravnými podmienkami, ktoré sú zverejnené v obchodnom mieste predávajúceho a na internetovej stránke predávajúceho www.izolace-superfoil.cz .

6.5. Pri prevzatí tovaru na dohodnutom mieste dodania je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov predmetu kúpy, kompletnosť predmetu kúpy a v prípade akýchkoľvek závad či nedostatkov toto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

6.6. Pokiaľ bude po dodaní tovaru na adresu podľa pokynu kupujúceho zistené poškodenie predmetu kúpy, je nutné sa zástupcom predávajúceho na mieste spísať reklamačný protokol. Zástupca predávajúceho zaobstará fotodokumentáciu potvrdzujúce poškodenie či iné závady predmetu kúpy.

6.7. Podpisom dodacieho listu v prípade dodania predmetu kúpy v mieste odlišnom od obchodného miesta predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že predmet kúpy bol kupujúcemu dodaný riadne a bez závad.

6.8 V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku elektronického systému THIRD SOLUTION nenesie zodpovednosť za oneskorené dodá tovar.

7. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s občianskym zákonníkom právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru).

7.2. V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo elektronicky na e-mail predávajúceho obchod@superfoil.cz.

7.3. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo predávajúci zistí, že tovar nebol poškodený.

7.4. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

7.5. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

8. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

8.1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2. Predávajúci poskytuje na celý sortiment tovaru záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov.

8.3. Uplatniť reklamáciu na zakúpený výrobok musí kupujúci u predávajúceho vždy písomne ​​vyplnením reklamačného formulára a odoslaním poštou alebo odovzdať osobne na adrese prevádzky predávajúceho alebo elektronicky e-mailom na obchod@superfoil.cz

8.4. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil doklady (daňový doklad slúži ako záručný list) k dodanému tovaru a dostatočne opísal reklamovanú závadu.

8.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodbornou manipuláciou tovaru, chyby vzniknuté napr. Nárazom, pádom protrhnutím, vodou a pod.

8.6 Predávajúci neručí za zlú inštaláciu, montáž a údržbu.

8.6 Výrobky SuperFOIL nutné skladovať v čistých a suchých podmienkach, najlepšie pod strechou, nikdy neskladovať na priamom slnku. Nutné uložiť mimo rozpúšťadlá!

8.7 Výrobky SuperFOIL nesmie prísť do styku s otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi zapálenia. Výrobky SuperFOIL neinštalovať tam, kde je pravdepoodobné, že prídu do styku so zdrojom tepla väčším ako 80 ° C (okrem nehorľavé fólia SFNC).

9. Ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho predávajúci dodržiava tieto podmienky ochrany osobných údajov.

10. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Upravené obchodné podmienky budú zverejnené v obchodnom mieste, na webových stránkach www.superfoil.cz a internetovom obchode www.izolace-superfoil.cz.

10.2. Za zoznámenie sa s obchodnými podmienkami sa považuje tiež ich zaslanie kupujúcemu prostredníctvom elektronických prostriedkov, ich vyvesením na obchodnom mieste predávajúceho, ich zverejnením na internetových stránkach predávajúceho www.superfoil.czwww.izolace-superfoil.cz.

10.3. Kúpna zmluva / objednávka a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

10.4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

10.5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

10.6. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

10.7 Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.7.2020 a ruší predchádzajúce znenie všeobecných podmienok vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v prevádzke THIRD SOLUTION alebo elektronicky na www.superfoil.czwww.izolace-superfoil.cz