ZASADY I WARUNKI

1. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

Przedmiotem niniejszych warunków handlowych jest uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy spółką THIRD SOLUTION sro, IČ: 06239641, DIČ: CZ06239641 z siedzibą przy 1. května 78/180, 725 25 Ostrava - Polanka n. Sąd Okręgowy w Ostrawie, sygn. znak towarowy C 71203 (zwany dalej „sprzedającym”) oraz, z drugiej strony, kupujący (zwany dalej „kupującym”).

Więcej informacji o TRZECIM ROZWIĄZANIU można znaleźć na stronie  www.superfoil.pl

Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera umowę z TRZECIM ROZWIĄZANIEM lub w inny sposób nią zajmuje się.

Przedsiębiorca to taki, który samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i na własną odpowiedzialność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub w inny sposób z zamiarem systematycznego wykonywania tego w celu osiągnięcia zysku. Dla celów ochrony konsumentów za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę zawierającą umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną lub osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Jeżeli kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny, to przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go zasady określone w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców.

Przedmiot zakupu - Folia izolacyjna SuperFOIL - asortyment folii izolacyjnych zapewniających ochronę przed wszystkimi rodzajami przenikania ciepła, tj. Izolację przez przewodzenie, przepływ i promieniowanie oraz asortyment dodatkowy.

Miejsce prowadzenia działalności:

a) ustalenie sprzedawcy, w którym następuje zawarcie umowy kupna i wydanie towaru. W przypadku towarów dostarczanych kupującemu na podstawie jego żądania pod wskazany przez niego adres, miejscem sprzedaży jest adres kupującego wskazany w zamówieniu lub umowie kupna jako adres dostawy.

Adres sprzedawcy: THIRD SOLUTION s.r.o., ID firmy: 1013175654, Keramická 703/31, 711 00, Ostrava - Hrušov.

b) sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej www.izolace-superfoil.cz

1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów kupna / zamówień złożonych między sprzedającym a kupującym, w tym do wszystkich usług świadczonych w związku z tym.

1.2. Postanowienia zawarte w pisemnej umowie kupna zawartej między sprzedającym a kupującym mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami.

1.3. Prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego nieuregulowane niniejszym regulaminem lub pisemną umową reguluje ustawa. Nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”).

1.4. Niniejsze warunki są wiążące dla kupującego od momentu nawiązania przez niego stosunku prawnego ze sprzedającym, tj. Od momentu podjęcia jakiejkolwiek czynności prawnej pomiędzy sprzedającym a kupującym, której treść jest wyrażeniem woli kupna. oraz sprzedaj folie izolacyjne SuperFOIL i dodatkowy asortyment.

1.5. Kupujący akceptuje i potwierdza niniejsze warunki jako wiążące. Kupujący wyraźnie oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami jeszcze przed nawiązaniem stosunku prawnego z Kupującym i wyraża zgodę na te warunki. Warunki handlowe są zamieszczone i dostępne w siedzibie sprzedawcy, na stronie internetowej www.thirdsolution.eu oraz w sklepie internetowym www.izolace-superfoil.cz.

1.6. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy kupna zawartej między sprzedającym a kupującym.

2. PRZEDMIOT ZAKUPU

2.1. Przedmiotem zakupu jest asortyment folii izolacyjnych SuperFOIL oraz akcesoriów do nich w zakresie, w jakim sprzedawca oferuje kupującemu zakup w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W każdym przypadku za przedmiot zakupu uważa się pojedynczy towar z asortymentu, który jest wyraźnie wskazany w zamówieniu, a następnie na dokumencie sprzedaży wystawionym kupującemu.

2.2. Informacje o asortymencie folii izolacyjnych SuperFOIL, które są oferowane do sprzedaży przez sprzedawcę, dostępne są w punkcie sprzedaży sprzedawcy, na stronie internetowej www.thirdsolution.eu oraz w sklepie internetowym www.izolace-superfoil.cz.

2.3. Informacje o dostępności konkretnego produktu z asortymentu, informacje o terminach dostaw, informacje o cenie, opis produktu, dane techniczne oraz instrukcje montażu dostępne są w punkcie sprzedaży. Informacje o cenach, terminach dostaw i specyfikacjach technicznych nie są wiążące.

2.4. Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności całego oferowanego przez siebie asortymentu.

 

3. CENA TOWARU 

3.1. Ceny oferowanych towarów są zawsze ustalane bez podatku VAT. Sprzedający doliczy do ceny podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu dostawy podlegającej opodatkowaniu. Za moment dostawy podlegającej opodatkowaniu strony umowy uznają każdą częściową dostawę towarów, którą sprzedawca dostarcza kupującemu na podstawie zamówienia.

3.2. Wszystkie ceny do negocjacji. W sklepie internetowym e-shop www.izolace-superfoil.cz obowiązują ceny podane w koronach czeskich (CZK) bez VAT i bez VAT.

3.3. Towary sprzedane kupującemu na podstawie zamówienia kupującego zostaną sprzedane kupującemu przez sprzedającego po aktualnych obowiązujących cenach hurtowych pomniejszonych o wszelkie uzgodnione rabaty, jeżeli między

3.4. Jeżeli kupujący na stałe ustalił ze sprzedającym różne ceny dla poszczególnych towarów, to zamówiony towar zostanie zafakturowany według tych indywidualnych cen, pod warunkiem, że podana w zamówieniu ilość odpowiada co najmniej minimalnej wymaganej ilości uzgodnionej dla określonej indywidualnej ceny.

3.5. Cena zakupu nie obejmuje kosztów transportu i przeładunku, jeżeli miejscem dostawy przedmiotu zakupu jest miejsce inne niż miejsce sprzedaży. Koszty przesyłki i płatności za pobraniem naliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi transportowej w drodze umowy.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. THIRD SOLUTION zastrzega sobie prawo do zaoferowania kupującemu tylko wybranych metod płatności według własnego uznania.

4.2. TRZECIE ROZWIĄZANIE akceptuje następujące warunki płatności:

 

- przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy:

a) faktura zaliczkowa z terminem płatności. W takim przypadku towar zostanie wydany kupującemu dopiero po kwocie odpowiadającej cenie zakupu przedmiotu zakupu, wysokość wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu zakupu oraz kwota podatku od towarów i usług zaksięgowane na rachunku bankowym sprzedawcy.

b) na fakturze z terminem płatności. Prawo do tej metody płatności wynika wyłącznie z zawarcia umowy ramowej lub indywidualnej pisemnej umowy między sprzedającym a kupującym.

c) za pobraniem. Towar zostanie wysłany za pobraniem, cała kwota zostanie odebrana od Konsumenta przez kuriera przy odbiorze pod wskazany przez Kupującego adres.

4.3 Towar pozostaje własnością TRZECIEGO ROZWIĄZANIA do momentu całkowitej zapłaty i odbioru, ale ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na akceptację towaru przez kupującego.

4.4 Zwroty kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od zawartej umowy z TRZECIM ROZWIĄZANIEM lub jeśli środki zostaną zwrócone kupującemu z innego powodu, TRZECIE ROZWIĄZANIE zwróci kupującemu środki otrzymane na podstawie umowy (zamówienia) w ten sam sposób. Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność danych do zwrotu.

 

5. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

5.1. Kupujący może również złożyć u sprzedającego zamówienie na przedmiot zakupu i usługi związane z dostawą przedmiotu zakupu

a) osobiście w siedzibie sprzedawcy. Jeżeli kupujący jest reprezentowany przez przedstawiciela przy składaniu zamówienia, jest on zobowiązany wykazać się ważnym i skutecznym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, który wskazuje na prawo przedstawiciela do działania w imieniu reprezentowanego kupującego. Kupujący ma prawo sprawdzić u kupującego w przypadku wątpliwości, czy dana osoba jest rzeczywiście uprawniona do działania w jego imieniu.

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail sprzedawcy: obchod@thirdsolution.eu W przypadku zamówienia drogą elektroniczną należy w tym miejscu podać nazwę kupującego. Jeżeli kupujący jest osobą prawną lub jeśli przedstawiciel działa w imieniu kupującego, należy wskazać konkretną osobę działającą w imieniu kupującego. Obowiązkową częścią zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest imię i nazwisko kupującego, nazwa firmy, siedziba, numer identyfikacyjny, numer NIP, imię i nazwisko oraz funkcja osoby składającej zamówienie oraz ważne połączenie telefoniczne z kupującym. Zamówienie, które nie zawiera tych wymagań, nie będzie rozpatrywane.

c) za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.izolace-superfoil.cz po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych danych.

5.2. W przypadku osobistego zamówienia umowa kupna zostaje zawarta przez fizyczne przyjęcie przedmiotu zakupu przez kupującego od sprzedającego. W przypadku zamówienia złożonego drogą mailową, umowa kupna zostaje zawarta, gdy sprzedawca w pełni zaakceptuje i potwierdzi zamówienie kupującego. Uwaga: Dla dokładności zamówienia elektroniczne muszą być zawsze składane w taki sposób, że jeśli nie możemy dostarczyć określonej ilości lub będzie dłuższy czas dostawy, konieczne jest, aby kupujący złożył nowe zamówienie - zgodnie z naszymi instrukcjami, a my potwierdzi (zaakceptuje) to zamówienie.

5.3. Przyjęcie towaru przez kupującego od sprzedawcy, przyjęcie zamówienia kupującego złożonego drogą elektroniczną przez sprzedającego skutkuje uznaniem i zawarciem częściowej umowy kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszymi warunkami, przy czym kupujący zawiera warunki zakupu i zgadza się z obowiązujący regulamin z późniejszymi zmianami.

 

6. WARUNKI DOSTAWY

6.1. W przypadku odbioru osobistego przedmiot zakupu jest dostarczany kupującemu w punkcie sprzedaży sprzedawcy w godzinach pracy punktu sprzedaży.

6.2. Towar odebrany przez sprzedającego na podstawie zamówienia otrzymanego od kupującego i gotowy do odbioru osobistego zostanie wydany przez sprzedającego wyłącznie kupującemu lub osobom upoważnionym lub osobom wyraźnie wskazanym przez kupującego w zamówieniu jako osoby upoważnione do przejęcia towaru. przedmiot zakupu. Przedmiot zakupu nie zostanie wydany innym osobom. Sprzedający ma prawo zażądać dowodu tożsamości ze zdjęciem od osoby przejmującej przedmiot zakupu.

6.3. Po otrzymaniu towaru kupujący lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdza podpisem na dowodzie dostawy bezbłędność i kompletność przedmiotu zakupu dostarczonego przez sprzedającego. Powinien również wskazać czytelny zapis swojego nazwiska. Jeżeli kupujący lub osoba przez niego upoważniona odmówi podania nazwiska i podpisu na dowodzie dostawy, przedmiot zakupu nie może zostać wydany kupującemu, a sprzedający ma prawo odmówić fizycznego wydania przedmiotu zakupu.

6.4. W przypadku prośby o dostarczenie towaru pod adres wskazany w zamówieniu kupującego, który jest inny niż w punkcie sprzedaży sprzedającego, towar jest dostarczany przez sprzedającego zgodnie z warunkami transportu opublikowanymi w punkcie sprzedaży sprzedawcy oraz na stronie internetowej sprzedawcy www.izolace-superfoil.cz.

6.5. Przy odbiorze towaru w uzgodnionym miejscu dostawy Kupujący jest zobowiązany do całkowitego sprawdzenia integralności opakowania przedmiotu zakupu, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.

6.6. Jeżeli po dostarczeniu towaru na adres zgodnie z instrukcją kupującego zostanie stwierdzone uszkodzenie przedmiotu zakupu, konieczne jest spisanie na miejscu protokołu reklamacyjnego z przedstawicielem sprzedawcy. Przedstawiciel sprzedawcy wykona dokumentację fotograficzną potwierdzającą uszkodzenie lub inne wady przedmiotu zakupu.

6.7. Kupujący poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku dostarczenia przedmiotu zakupu w innym miejscu niż miejsce sprzedaży sprzedającego potwierdza, że ​​przedmiot zakupu został dostarczony kupującemu prawidłowo i bez wad.

6.8 W przypadku działania siły wyższej lub awarii systemu elektronicznego TRZECIE ROZWIĄZANIE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru.

 

7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sklep internetowy) konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny (jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towar lub dostawa). kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towaru).

7.2. Jeżeli konsument chce odstąpić od umowy w terminie 14 dni zgodnie z poprzednim paragrafem, kontaktuje się ze sprzedawcą i oświadcza na piśmie, że odstępuje od umowy, najlepiej podając numer zamówienia, datę zakupu i numer konta do zwrotu. Odstąpienie od umowy kupna konsument może przesłać na adres siedziby sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedawcy obchod@thirdsolution.eu.

7.3. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy, o której mowa w paragrafach poprzedzających, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego (z wyjątkiem kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostawy poniesione w związku z wybraną przez kupującego metodą dostawy, która jest inna niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę) do 14 dni od odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, tak samo jak sprzedawca otrzymał od kupującego, chyba że kupujący określi inaczej. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia, które kupił przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, a kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub sprzedający stwierdzi, że towar nie został uszkodzony.

7.4. Jednak przepisów ustawy o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni nie można rozumieć jako możliwości bezpłatnego wypożyczenia towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania świadczenia, konsument musi w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przekazać sprzedawcy wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna. Jeśli nie jest to już możliwe (np. W międzyczasie towar został zniszczony lub zużyty), konsument musi zapewnić odszkodowanie pieniężne w zamian za to, czego nie można już wydać. Jeżeli zwracany towar jest tylko częściowo uszkodzony, sprzedawca może dochodzić odszkodowania od konsumenta i odliczyć swoje roszczenie od zwracanej ceny zakupu. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia szkody. W takim przypadku sprzedawca zwraca konsumentowi tylko obniżoną cenę zakupu.

7.5. Sprzedający może odliczyć od ceny zakupu, która ma zostać zwrócona kupującemu, jego rzeczywiste koszty poniesione w związku ze zwrotem towaru.

 

 

8. GWARANCJA I REKLAMACJE

8.1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez kupującego.

8.2. Sprzedawca zapewnia 24-miesięczną gwarancję na cały asortyment.

8.3. Kupujący musi zawsze złożyć reklamację dotyczącą zakupionego towaru u sprzedawcy w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres obchod@thirdsolution.eu.

8.4. W przypadku reklamacji zakupionego towaru kupujący zobowiązany jest do przesłania lub przedstawienia sprzedawcy dokumentów (dokument podatkowy służy jako karta gwarancyjna) dostarczonego towaru i dostatecznego opisania reklamowanej wady.

8.5. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z towarem, usterek spowodowanych np. Uderzeniem, upadkiem, pęknięciem, wodą itp.

8.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację, montaż i konserwację.

8.7 Produkty SuperFOIL należy przechowywać w czystych i suchych warunkach, najlepiej pod dachem, nigdy w bezpośrednim świetle słonecznym. Należy przechowywać z dala od rozpuszczalników!

8.8 Produkty SuperFOIL nie mogą wchodzić w kontakt z otwartym ogniem lub innymi źródłami zapłonu. Nie instaluj produktów SuperFOIL w miejscach, w których mogą zetknąć się ze źródłem ciepła wyższym niż 80 ° C (z wyjątkiem niepalnej folii SFNC).

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W kwestii ochrony i przetwarzania danych osobowych kupującego sprzedawca przestrzega niniejszych warunków ochrony danych osobowych.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w punkcie sprzedaży, na stronie internetowej www.thiordsolution.eu oraz w sklepie internetowym www.izolace-superfoil.cz.

10.2. Za zapoznanie się z biznesem

Warunki te obejmują również przesłanie ich kupującemu drogą elektroniczną, umieszczenie ich w punkcie sprzedaży sprzedawcy, opublikowanie ich na stronach internetowych sprzedawcy  www.superfoil.pl i www.izolace-superfoil.cz.

10.3. Umowa kupna / zamówienie i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna zawierana jest w języku czeskim.

10.4. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu.

10.5. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

10.6. W innych sprawach, które nie zostały tutaj wymienione, stosuje się Kodeks Cywilny (nr 89/2012 Sb.) Oraz inne powiązane przepisy prawa, wraz z późniejszymi zmianami.

10.7 Niniejsze warunki, wraz z ich częściami, obowiązują i obowiązują od 1.7.2020 oraz unieważniają poprzednią wersję ogólnych warunków, w tym ich części, i są dostępne w siedzibie TRZECIEGO ROZWIĄZANIA lub elektronicznie pod adresem www.thirdsolution.eu i www.izolace-superfoil.cz.