EKLAMAČNÝ FORMULÁR

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedené e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom alebo odovzdať osobne v prevádzke predávajúceho).

Adresát (predávajúci):

Internetový obchod: www.Izolace-superfoil.cz

Prevádzkovateľ:

THIRD SOLUTION SRO.

1.mája 78/180

Ostrava - Polanka n. Odrou, 725 25

IČO: 06239641

Adresa prevádzky:

Keramická 703/31

Ostrava - Hrušov, 711 00

Telefón: 605 422 882

E-mail: obchod@superfoil.cz

Spotrebiteľ (kupujúci):

Meno a priezvisko:

adresa:

telefón:

E-mail:

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácie):

Dňa som vytvoril .............................. / a objednávku produktu:..............

..............................................................................................................

 Zakúpení tovar vykazuje tieto chyby: (Tu vadu treba podrobne opísať.

Požadujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom (Nehodiace seškrtněte):

a) Výmenou tovaru za nové

b) Vrátením peňazí vo výške pôvodnej ceny výrobku

Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu / výmenu a následne potvrdenie dáta a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

1. Dátum objednania: Dátum prijatia:..............

2. Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané

a) na dobierku

b) bankovým prevodom

a budú vrátené späť bankovým prevodom na účet číslo:

3. Meno a priezvisko spotrebiteľa:

4. Adresa spotrebiteľa:

5. Telefón:

6. E-mail:

V..................................

Dňa................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa, podpis

 

Zoznam príloh:

Faktúra za objednaný tovar č. 

Všeobecné poučenie k uplatneniu reklamácie:

Kupujúci je povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Kupujúci nemôže uplatniť práva z vád, ktoré sám spôsobil alebo pri chybách, pre ktoré sme s Vami ako predávajúci a kupujúci, dohodli zníženie ceny.

Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačnej lehote.

Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Vyprší  zákonná lehota, kupujúcemu sa priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.