OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka THIRD SOLUTION sro z siedzibą pod adresem 1. května 78/180, Ostrava - Polanka n. Odrou, 725 25, NIP: 06239641, jako administrator danych osobowych (zwana dalej „administratorem”), komunikuje się swoim klientom podstawowe zasady postępowania z danymi osobowymi, które są zgodne z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz w rozumieniu rozporządzenia ( UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (dalej RODO).

1. Przetwarzanie danych osobowych

 TRZECIE ROZWIĄZANIE przetwarza następujące dane osobowe podane przez kupującego: imię i nazwisko, tytuły, nazwa firmy, numer identyfikacyjny, numer NIP, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, sposób płatności oraz dane bankowe, rodzaj i numer dokumentu osobistego. Dane osobowe klientów są w pełni chronione przed nadużyciami.

2. Czas przetwarzania danych

Zawierając umowę lub wysyłając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sklepu internetowego, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie danych sprzedawcy, w szczególności na czas trwania stosunku umownego i przedawnienia lub do czasu pisemnego wyrażenia zgody braku zgody kupującego na takie przetwarzanie.

3. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie można jednak zawrzeć stosunku umownego. Wyrażasz wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, np. Wysyłając ją drogą elektroniczną na adres e-mail: info@superfoil.eu lub wysyłając pismo na dane kontaktowe firmy.

4. Źródła przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane na rzecz administratora przez następujące podmioty przetwarzające: dostawcę oprogramowania, biuro rachunkowe, przewoźnika lub innych dostawców oprogramowania przetwarzającego, usług i aplikacji, z których aktualnie nie korzysta Firma.

5. Cele przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe w celu zawarcia stosunku umownego, jego wykonania, ochrony swoich praw i prawnie chronionych interesów oraz w celu prowadzenia działań marketingowych.

6. Sposób ochrony danych osobowych

Przestrzegamy rygorystycznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, tj. Przed nieuprawnionym użyciem lub uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem. Dane osobowe są pod stałą kontrolą prawną, fizyczną, elektroniczną i proceduralną.

7. Podanie danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe przede wszystkim ze swoimi pracownikami. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych. Wyjątkiem są przewoźnicy zewnętrzni, którym dane osobowe klientów przekazywane są w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towaru. Poszczególne umowy są archiwizowane przez operatora po ich zawarciu w formie elektronicznej i są dostępne tylko dla operatora sklepu. Dane osobowe mogą być przekazywane organom administracyjnym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (np. Policji).

8. Prawo kupującego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych kupującemu przysługują następujące prawa: prawo do informacji o przetwarzaniu, prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo żądania usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl/pl/131/224  (www.uooou.cz).

9. Dodatkowe informacje

Jeśli jesteś zainteresowany dalszymi informacjami lub masz uwagi na temat naszego RODO, możesz wysłać do nas e-mail. Niniejsze RODO mogą zostać zmienione przez TRZECIE ROZWIĄZANIE w dowolnym momencie. W takim przypadku nowa wersja zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej, a kopię można uzyskać na piśmie na żądanie.